SAMFERDSEL

Miljøpartiet De Grønne Lillehammer vil

 • sørge for at fortau og gang- og sykkelveier i Lillehammer er trygge og framkommelige til alle årstider, og et reelt alternativ til både kollektivtransport og privatbilisme
 • at Lillehammer kommune fortsetter sykkelby-samarbeidet med Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen
 • arbeide for at det er tilstrekkelig med gode sykkelparkeringer ved alle skoler, ved busstasjonene, i sentrum, ved arbeidsplasser osv.
 • ha gratis parkering for reisende med tog
 • styrke bybusstilbudet i Lillehammer, med vekt på lørdag kveld og søndag formiddag
 • utvide nattbusstilbudet til minst to ganger i uka
 • etablere ladepunkt for el-biler flere steder i kommunen
 • arbeide for effektivisering og minsking av kommunal transport
 • at kommunen skal være en pådriver for at arbeidsplasser stimulerer ansatte til å gå, sykle, kjøre sammen eller benytte tilbud om hjemmearbeid der dette er mulig
 • fjerne/redusere krav om minste antall parkeringsplasser ved nybygg
 • ha offentlige bysykler med formålstjenlig oppstilling nær skysstasjonen og parkeringsplasser
 • følge opp initiativ overfor Oppland fylkeskommune for å øke andel busser i kollektivtilbudet som drives med fornybar energi