Program 2011-2015

MILJØPARTIET DE GRØNNE LILLEHAMMER

PROGRAM 2011-2015

 

 

SOLIDARITET OG ETISK HANDEL

Miljøpartiet De Grønne Lillehammer vil

 • følge opp Lillehammer kommunestyres vedtak (31.mars 2011) om at Lillehammer skal bli Fairtrade-kommune (Fairtrade er en internasjonal og kommersielt uavhengig sertifiseringsordning som skal sikre arbeiderne gode arbeids- og leveforhold, og forbrukeren kunnskap om hvordan maten er produsert)
 • være representert i styringsgruppa for Fairtrade-arbeidet i Lillehammer kommune
 • arbeide for økt bevissthet omkring etisk forbruk i all kommunal virksomhet

 

JORDVERN

Miljøpartiet De Grønne Lillehammer vil

 • arbeide for at eksisterende jordbruksareal i Lillehammer kommune blir holdt i hevd som jordbruksjord
 • særlig hindre nedbygging av matkornjorda fra Skikstadjordet til Storhove 

HELSE OG TRIVSEL

Miljøpartiet De Grønne Lillehammer vil

 • styrke Lillehammer helsestasjon
 • utvide åpningstida til helsestasjonen for ungdom
 • ha helsesøster på skolene som et lavterskeltilbud til ungdom
 • styrke forebyggende rusarbeid, særlig blant ungdom
 • fortsatt bevare arbeidstreningstilbudet ”Jobben”
 • gi eldre og pleietrengende større innflytelse over sin egen tilværelse, ved mulighet for valg av bosted, aktiviteter og type hjelp
 • oppfordre skolene til å skape bevissthet omkring sunn, økologisk og kortreist mat, samt vegetariske alternativer, først og fremst gjennom faget Mat og helse
 • fullføre ”Tverrløypa” slik at turløypa nord-sør i endelig blir hel

MILJØSERTIFISERING

Miljøpartiet De Grønne Lillehammer vil

 • støtte Lillehammer kommunes arbeid for miljøfyrtårnsertifisering av offentlige og private virksomheter
 • fremme forslag om at Lillehammer kommune arbeider for den internasjonale og mer omfattende sertifiseringsordningen ”Grønt Flagg” i barnehager og grunnskole

SAMFERDSEL

Miljøpartiet De Grønne Lillehammer vil

 • sørge for at fortau og gang- og sykkelveier i Lillehammer er trygge og framkommelige til alle årstider, og et reelt alternativ til både kollektivtransport og privatbilisme
 • at Lillehammer kommune fortsetter sykkelby-samarbeidet med Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen
 • arbeide for at det er tilstrekkelig med gode sykkelparkeringer ved alle skoler, ved busstasjonene, i sentrum, ved arbeidsplasser osv.
 • ha gratis parkering for reisende med tog
 • styrke bybusstilbudet i Lillehammer, med vekt på lørdag kveld og søndag formiddag
 • utvide nattbusstilbudet til minst to ganger i uka
 • etablere ladepunkt for el-biler flere steder i kommunen
 • arbeide for effektivisering og minsking av kommunal transport
 • at kommunen skal være en pådriver for at arbeidsplasser stimulerer ansatte til å gå, sykle, kjøre sammen eller benytte tilbud om hjemmearbeid der dette er mulig
 • fjerne/redusere krav om minste antall parkeringsplasser ved nybygg
 • ha offentlige bysykler med formålstjenlig oppstilling nær skysstasjonen og parkeringsplasser
 • følge opp initiativ overfor Oppland fylkeskommune for å øke andel busser i kollektivtilbudet som drives med fornybar energi

 

INNHOLD I SKOLEN

Miljøpartiet De Grønne Lillehammer vil

 • styrke kontakten mellom skolen og lokalsamfunnet ellers ved å la elevene få utføre samfunnsnyttige oppgaver som ledd i undervisninga
 • arbeide aktivt mot den økende fremmedgjøringen overfor landbruk
 • inkludere gårdsbesøk i skolehverdagen i langt større grad
 • at alle skoler i Lillehammer skal få en økologisk skolehage og utnytte denne i undervisningen
 • styrke undervisningen i praktiske fag for øvrig
 • at alle skoler arbeider aktivt med bevisstgjøring omkring mat og helse, overfor både barn og foreldre
 • at skoler og barnehager i Lillehammer skal arbeide med ”Grønt Flagg” eller tilsvarende prosjekt som kombinerer miljøpedagogikk og praksis
 • opprettholde alle barne- og ungdomskolene i kommunen

 

 

SENTRUMSUTVIKLING OG DET OFFENTLIGE ROM

Miljøpartiet De Grønne Lillehammer vil

 • skrinlegge alle planer om utvidelse av kjøpesentrene Strandtorget og Kremmerhuset
 • at kommunen støtter initiativtakere for kunst, kultur og samhandling
 • støtte lokal næring som ønsker å legge til rette for salg av nærmat og kultur
 • begrense kommersialisering og reklame for næring som ikke er bærekraftig
 • ha områder ute og inne hvor lokale produsenter kan få selge sine produkter og dele av sin erfaring
 • ha et mer aktivt og levende Stortorget, gjerne med avgiftsfrie salgsplasser
 • regulere leiepriser på en slik måte at kunst- og kulturvirksomheter, ungdomsklubber og allaktivitetshus kan etablere seg mer sentralt
 • skape et sterkere folkestyre gjennom debatt- og diskusjonsareaner, for eksempel på biblioteket
 • legge til rette for en by med en økologisk og bærekraftig profil
 • gjøre sentrum enda mer tilgjengelig for funksjonshemmede ved å følge opp krav til hus- og bygårdseiere i sentrum
 • støtte eksisterende trivselsskapende tiltak i sentrum
 • ha et reklamefritt sentrum, utenom ved lokale arrangementer og opplevelsestilbud

 

FRIVILLIG ARBEID

Miljøpartiet De Grønne Lillehammer vil

 • styrke Lillehammer frivilligsentral
 • ha et ”Frivillighetens hus”

 

DYREVELFERD

Miljøpartiet De Grønne Lillehammer vil

 • støtte etablering av hjelpesentre for hjemløse dyr i Lillehammer
 • at kommunen skal gi økonomisk støtte til ideelle organisasjoner som driver behandling og omplassering av dyr

 

ARTSMANGFOLD

Miljøpartiet De Grønne Lillehammer vil

 • sikre vern av områder som huser truede arter
 • hindre utbygging og annen aktivitet nær Lågendeltaet