Fotocredit:

Skole og oppvekst

Barna representerer framtiden. Derfor er en god og trygg barndom for alle en hovedmålsetting for Miljøpartiet De Grønne.

juli 26, 2015

- Oppveksten bør være en tid for undring og læring om sammenhenger i samfunnet og naturen.

I dagens kompliserte samfunn med store prestasjonskrav er det viktig å skape gode og trygge rammer.

Miljøpartiet De Grønne vil gi barn og unge en forståelse av sin rolle som verdensborgere, og lære dem empati og medfølelse for ulike kulturer, tradisjoner, mennesker, natur og dyr. Oppveksten bør være en tid for undring og læring om sammenhenger i samfunnet og naturen. Det er viktig å se på mengden oppgaver skoler og lærere i dag er pålagt. Lærere må først og fremst få lov til å være lærere i en skole som er fleksibel å møte barna på deres nivå.

 

Skolestruktur i Lillehammer

Miljøpartiet De Grønne ønsker en desentralisert skolestruktur. Vi ønsker å beholde Saksheim og Buvollen som selvstendige skoler, men er villig til å se på andre løsninger når det gjelder organisering.

Den politiske målsetting om fortetting av sentrum fører til økt press på Hammartun skole. Miljøpartiet De Grønne vil se på muligheten av en ren barneskole på Hammartun. Skolen vil da kunne dekke skolebehovet i sentrum. Ungdomstrinnet på Hammartun bør kunne fordeles på Åretta og Smestad, slik at kommunen dekker ungdomsskolebehovet gjennom  to skoler. Det er lettere å kunne forsvare flytting av elever i denne aldersgruppen, og skolene vil kunne få en størrelse som også kan forsvares pedagogisk. En utvidelse av Hammartun til ren barneskole, vil kunne avlaste deler av Nordre Ål.

Miljøpartiet De Grønne vil fortrinnsvis beholde Ekrom og Kringsjå men vil avvente resultatet av den pågående skoleutredningen, før vi tar et endelig standpunkt til skolesituasjonen i Nordre Ål.

 

Miljøpartiet De Grønne Lillehammer vil:

 • hindre ytterligere nedskjæringer i skolebudsjettene.
 • tilby alle elever i lillehammerskolen gratis frukt og grønt på skolen.
 • øke antall datamaskiner per elev og bruke mest mulig programvare med åpen-kilde.
 • etablere skolehager hvor barna både i barnehage og grunnskole kan følge maten fra jord til middagsbord.
 • innføre ”Grønt Flagg” i alle offentlige skoler og barnehager i Lillehammer, en ordning som omfatter både miljøopplæring og miljøsertifisering.
 • styrke seksualundervisningen.
 • styrke båndene mellom skole og samfunn, blant annet ved at elevene som ledd i undervisningen får delta i praktiske oppgaver i og utenfor skolen.
 • at praktiske emner og oppøving av motoriske ferdigheter får en større plass i grunnskolen og at elevene får større adgang til å lære praktiske fag.
 • at elevene får mer fysisk aktivitet i skolen, for eksempel gjennom tverrfaglige oppgaver.
 • introdusere dataprogrammering som valgfag i grunnskolen, så elevene lærer teknologi i praksis.
 • øke ressursbruken til barnevernet utenfor vanlig åpningstid, og stimulere flerkulturelle til å søke ledige stillinger i barnevernet.
 • sikre alle elever tilbud og rom for å snakke med helsesøster om psykisk helse.
 • satse på rådgivning inn imot idrettslag og foreninger som jobber med barn for å skape mer inkluderende idrett og aktivitet.
 • ha trygge skoleveier, og legge til rette for at elever skal gå og sykle til og fra skolen.
 • lære elevene mer kildekritisk tenking, og hvordan verktøy som internett brukes på best mulig måte.
 • ha alternativer til kumelk i skolemelkordningen.
 • sørge for at skolen ikke styres av kommersielle krefter.
 • satse mer på ikke-voldsdialog i skolen for å hindre misforståelser og mobbing og øke trivselen.