Fotocredit:

Kultur, fritid, samhold og mangfold

Miljøpartiet De Grønne vil at kultur tas på alvor som samfunnskraft og nødvendig fundament i samfunnet, både i skoleverket og ellers.

juli 26, 2015

- Vi mener at ulikheter beriker og skaper dynamikk i samfunnet. Kultur- og fritidstilbudet i en by er ofte det som knytter nye bånd og styrker gamle.

Miljøpartiet De Grønne mener det å kunne uttrykke og engasjere seg i kulturlivet er en viktig rettighet. Kultur har en naturlig plass på offentlige budsjetter, men kulturlivet i seg selv må være fritt og uavhengig. Kulturen skal berike, avspeile og problematisere fortid, samtid og framtid. Kulturpolitikken må åpne opp for mangfold og nytenkning, med en rikdom av varierte uttrykk. Vi mener at ulikheter beriker og skaper dynamikk i samfunnet. Kultur- og fritidstilbudet i en by er ofte det som knytter nye bånd og styrker gamle. Spesielt for innvandrere, flyktninger og innflyttere er kultur- og fritidstilbud ofte den arenaen hvor nettverk bygges.

Miljøpartiet De Grønne mener kommunen må se på borgerstyrt/brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som en inkluderings- og likestillingssak, og ikke helse- og omsorgsarbeid.

Miljøpartiet De Grønne Lillehammer vil:

 • styrke biblioteket og bibliotekets rolle som en arena for debatt, filosofi, dialog og kulturaktiviteter.
 • jobbe for at biblioteket får utvidede åpningstider ved hjelp av ny teknologi etter modell fra «meråpent bibliotek».
 • renovere og utvikle Kulturhuset Banken for å tilfredsstille et levende kulturliv i framtiden.
 • øke satsingen på frivillig arbeid gjennom lokale lag og foreninger.
 • synliggjøre og styrke arenaene for kunst og kultur.
 • jobbe for at elever på læringssenteret får status som studenter.
 • videreføre opplevelseskort-ordningen og utvide den til å også gjelde elever ved Lillehammer Læringssenter.
 • legge til rette for flere livssynsåpne seremonirom, gjerne i tilknytning til gravlunder, flerbrukskirker og kulturhus.
 • at sentrum blir mer attraktivt for barnefamilier, med fokus på lek, utfoldelse og undring.
 • ikke ha tiggerforbud.
 • styrke Lillehammer sin status som filmby.
 • sørge for at de som trenger borgerstyrt/brukerstyrt personlig assistanse (BPA) får den nødvendige friheten til selvrealisering og å kunne bidra i samfunnet ut fra sine forutsetninger.
 • søke om midler til et pilotprosjekt for å bygge et inkluderende og aktiviserende asylmottak, før vi blir pålagt å ta i mot flyktninger av staten uten selv å kunne bestemme rammene.
 • jobbe for en fadderordning som lettere kan ta imot og hjelpe integreringen av vår nye landsmenn/kvinner.
 • gjøre offentlig informasjon mer tilgjengelig, og gjøre det mulig å velge forenklet språk på kommunens hjemmesider.