Fotocredit:

Kommune- og samfunnsutvikling

Lillehammer er en god kommune å bo i. Vi ønsker en utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.

juli 26, 2015

- Skal vi skape en grønn framtid vil utbygging av jernbane være langt viktigere enn å bygge ut vei.

Kommunen består av by, bydeler, grender og vakker natur. Alt hører sammen. Kommunen er i vekst og det er viktig med en utvikling som tar hensyn til mangfoldet både på kort og lang sikt. Miljøpartiet De Grønne vil legge bærekraft som ren luft og vann, dyrking av mat, livskvalitet, helse og miljø til grunn for samfunnsutviklingen.

 

Sentrum

Boligbygging bør fortrinnsvis skje som fortetting i sentrum. På sikt ønsker vi et bilfritt sentrum med kort avstand til buss, tog og annen kollektivtransport. Det må tilrettelegges både for syklister og fotgjengere. En spennende tanke er å utrede om en bybane kan være bindeledd mellom Nordre Ål og Søre Ål. Dagens togtrasé kan, om kostnadsmulig, benyttes for lokal transport hvis NSB finner andre løsninger for to-spors jernbane,

En slik løsning vil kunne redusere trafikkproblemene gjennom byen, gi bedre rom for myke trafikanter og gi renere luft. Vi tenker oss kollektivknutepunkter med nok parkeringsplasser både nord og sør i byen. Dette må skje i samarbeid med fylkeskommune og stat.

En grønn by har ren luft, og derfor er vann og planter en viktig del av framtidens byer. Vi ønsker oss grønne tak, åpne bekker og elver og mange grøntarealer. Dette vil redusere støy og støv, bidra til flomvern og gjøre byen enda vakrere.

 

Tettstedsutvikling, samferdsel og transport

Kommunen har livskraftige bydeler og grender. Det er viktig at disse ivaretar sine interesser gjennom aktive bydels- og grendeutvalg. Miljøpartiet De Grønne ønsker vekst først og fremst i sentrum, men vil samtidig arbeide for levende bydeler og grender. Lillehammer som studentby må bygge flere boliger som er rimelige.

Regjering og Storting ønsker en kommunereform. Miljøpartiet De Grønne på Lillehammer er ikke prinsipielt imot en kommunesammenslåing, men vi vil avvente folkeavstemningen før vi tar et endelig standpunkt. Gausdal, Lillehammer, Øyer og tildels Ringebu samarbeider i dag godt. Vi må kunne forutsette at samarbeidet fortsetter selv om velgerne skulle si nei til en sammenslåing. En sammenslåing har både positive og negative sider.

En av kvalitetene med Lillehammer er den nære tilgangen til natur og friluftsliv. For å ivareta dette, er det viktig å definere en markagrense.

Skal vi skape en grønn framtid vil utbygging av jernbane være langt viktigere enn å bygge ut vei. Trygge veier med fysiske midtdelere er viktig for å redusere ulykker, men både nærings- og privattransport bør i hovedsak legges over til bane og annen kollektivtransport. Tilrettelegging for sykling vil redusere miljøbelastningene betydelig.

 

Miljøpartiet De Grønne Lillehammer vil:

 • ha et levende sentrum med levende torg og miljøgater.
 • ha hyppigere avganger for busser, spesielt i helgene.
 • redusere parkeringskravet per boenhet i sentrum.
 • utrede muligheter for en bybane fra nord til sør i byen.
 • at kommunens bilpark blir elektrisk og at kommunens lastebiler går på biodiesel.
 • stenge Vingnesbrua for biltrafikk, så det blir trygt og attraktivt for syklister og gående.
 • at grønne tak, solceller, aktivhus eller plusshus blir standard for nybygg.
 • at det gis dispensasjon fra TEK10 ved kompenserende tiltak som naturvennlige materialer, gjenbruk av bygningsmasse/-deler, med tanke på økologisk fotavtrykk.
 • arbeide for en ny brannstasjon som sikrer framtidens behov.
 • regulere boligområder med tanke på kollektivårer.
 • fortette i sentrum og tillate høyere byggehøyder i visse soner.
 • legge til rette for alternative boformer og utrede mulighetene for å  bygge økolandsby etter modell fra Hurdal.
 • verne dyrka mark og vedta en markagrense.
 • ha sosiale arenaer fri for reklame der folk kan utfolde seg, samles, ha tilgang på vann og toaletter uten å måtte kjøpe noe.
 • bevare en motorfri natur.
 • beplante parker med bie- og humlevennlige planter, samt matnyttige busker og trær.
 • ha permanente flergangsgriller i parker og på strender.
 • tilrettelegge for parkour og annen uorganisert aktivitet.
 • ha avfallsdunker som er tilrettelagt for kildesortering.
 • at kommunesammenslåing avgjøres ved folkeavstemning.