Fotocredit:

Helse og omsorg

Miljøpartiet De Grønne Lillehammer ser mennesket som en helhet hvor kropp, sinn og livssituasjon må sees i sammenheng.

juli 26, 2015

- Miljøpartiet De Grønne vil legge til rette for alternative boformer også for eldre. Tun eller bofellesskap der eldre kan bo i mindre grupper, kan stimulere til mer fellesskap og økt livskvalitet.

Uansett funksjonsevne og arbeidskapasitet, må alle få muligheten til å bidra i samfunnet ut fra egne premisser.

Helse er en av kommunens hovedoppgaver og største utgiftsposter. God fysisk og psykisk helse er grunnsteinene vi bygger hverdagen vår på. Miljøpartiet De Grønne vil styrke helsearbeidet ved bl.a. å forebygge sykdom og isolasjon gjennom gode møteplasser og tilpassede aktiviteter.

Vi ønsker en aktiv kommune som markedsfører og synliggjør det positive med å jobbe i helsesektoren, slik at flere i framtiden vil velge denne utdanningen. Da er det viktig at vi reduserer uønskede deltidsstillinger, for å skape forutsigbarhet og trygghet for de ansatte, og stabilitet for mottakerne og de pårørende.

Vi ønsker et tillitbasert samarbeid mellom kommune, pasienter, leger, helseinstitusjoner, pårørende og pasientorganisasjoner. Frivillighetsarbeid er et viktig verktøy for å påvirke samfunnet positivt. Vi ønsker å bidra til mer samarbeid mellom kommune og frivillige lag og organisasjoner. Helsetilbudet skal ikke baseres på frivillighet, men frivillighet er et supplement til kommunens tjenester kommunen må anerkjenne.

I et samfunn med stadig økende andel eldre vil presset på kommunale helsetjenester øke. Miljøpartiet De Grønne vil legge til rette for alternative boformer også for eldre. Tun eller bofellesskap der eldre kan bo i mindre grupper, kan stimulere til mer fellesskap og økt livskvalitet. Dette kan også avlaste hjemmetjenesten ved å effektivisere arbeidet. Husbanken bør gi støtte til de som velger å bo i kollektiv.

Miljøpartiet De Grønne Lillehammer vil:

 • at ufrivillige deltidsansatte får økt stillingsprosent og ufrivillige vikarer får fast ansettelse.
  jobbe for å redusere sykefraværet, blant annet gjennom å se på tiltak som 6-timers arbeidsdag i samarbeid med fagforeningen.
 • bidra til jevn kjønns-, kulturell- og aldersbalanse på institusjoner gjennom utformingen av stillingsutlysninger.
  ha naturopplevelser og sosialt samvær, gjerne på tvers av generasjoner og kulturer, som en del av livsgledesatsingen til kommunen.
 • ha et rikere og sunnere mattilbud for å redusere bruken av kostbar “spesialmat”, øke folkehelse og trivsel og redusere matsvinn.
 • at kommunen i større grad skal legge til rette for møteplasser for ensomme, enslige og eldre. Samt synliggjøre og bevare de tilbudene som allerede eksisterer.
 • jobbe for å ivareta et fullverdig sykehus på Lillehammer.
 • styrke medmenneskelig og profesjonell behandling, og fokusere på hjelp fremfor å straffe de som faller utenfor.
 • bygge flere kommunale utleieboliger