Fotocredit:

Bærekraftig utvikling – klima og miljø

Vi legger livsgrunnlaget til grunn for alle våre politikkområder.

juli 26, 2015

- Vi legger livsgrunnlaget til grunn for alle våre politikkområder. Klimaendringene er vår tids største utfordring, og vi mener dette kan løses på en måte som skaper et bedre lokalsamfunn både for oss og for de som kommer etter.

Klimaendringene er vår tids største utfordring, og vi mener dette kan løses på en måte som skaper et bedre lokalsamfunn både for oss og for de som kommer etter.

Lillehammer kan gjennom sine politiske valg bli den kommunen i landet, som ikke bare viser, men faktisk går foran og skaper de viktige og positive ringvirkningene verden trenger.

Vi vil gjøre Lillehammer kommune 100 % fornybar. Klimagassutslippene må kuttes med opp mot 60 % de neste femten årene. Innen 2050 må fossil energi være erstattet med fornybar energi på alle felt. Areal- og transportplanen må resultere i færre biler, mindre luftforurensing, triveligere by, bedre sykkelveier og bedre kollektivtransport.

Vår primære oppgave i kommunestyret vil være å følge med, si ifra og fronte løsninger som gjør at livskvalitet, helse og økologi settes først.

 

Miljøpartiet De Grønne Lillehammer vil:

  • legge klima og miljø til grunn for all politikk for å sikre bærekraft og livskvalitet både for de som lever i samfunnet i dag og for de som kommer etter.
  • ha en miljøplan som inneholder ambisiøse mål og forpliktende tidsfrister som gjør kommunen til en foregangskommune i klimapolitikken.
  • gjøre kommunen til en foregangskommune på grønne og etiske innkjøp, for eksempel gjennom høy andel lokal og økologisk mat, fairtrade, el-biler, og mer vegetarisk mat i kommunens kantiner.
  • redusere energiforbruket i kommunen ved blant annet ENØK-tiltak ved renovering og bygging av nye skoler, barnehager, sykehjem, og smartere utebelysning. Bytte ut fossile energikilder som for eksempel oljekjeler, med fornybare løsninger. Trekke ut investeringer i fossil energi i kommunale fond og spesifisere at deler av avkastningen skal brukes til grønn næringsutvikling.
  • at kommunen skal jobbe aktivt med grønn næringsutvikling. Kommunen kan bidra med lokaler, kompetanse, nettverk og hjelp i oppstartsfasen.
  • at kommunen skal gå mot bygging av flere kjøpesentre og heller  ta vare på lokalt næringsliv og et levende og mangfoldig sentrum.
  • stanse nedbygging av den verdifulle matjorda i kommunen.
  • gi alle barn en trygg skolevei.