Fotocredit:

Bærekraftig kommuneøkonomi

Vi tror at vi i framtiden må bli flinkere til å ta vare på hverandre og miljøet innenfor trangere rammer. Miljøpartiet De Grønne vil at kommunen skal stimulere til mer frivillighet, mer miljøvennlig innkjøp og til lavere energi- og ressursbruk.

 

juli 26, 2015

- Miljøpartiet De Grønne vil at kommunen skal stimulere til mer frivillighet, mer miljøvennlig innkjøp og til lavere energi- og ressursbruk.

Lillehammer kommune er inne i en anstrengt økonomisk situasjon og har lite handlingsrom. Kommunens drift er høyere enn inntektene kan forsvare. Kommunen klarer ikke nødvendige investeringer, lønnsvekst og vedlikehold uten nedskjæringer i ordinær drift. Det er Stortinget som gir kommunene den økonomiske rammen. Hvis overføringene ikke økes, må driften endres. Det nye kommunestyret vil få en tøff start med få reserver.

Vi tror at vi i framtiden må bli flinkere til å ta vare på hverandre og miljøet innenfor trangere rammer. Miljøpartiet De Grønne vil at kommunen skal stimulere til mer frivillighet, mer miljøvennlig innkjøp og til lavere energi- og ressursbruk.

 

Miljøpartiet De Grønne Lillehammer vil:

  • styrke kommunens økonomiske handlingsrom ved å øke kommunens reserver. sette av mer penger til ENØK-tiltak og vedlikehold av kommunens bygningsmasse.
  • øke investeringene og vedlikehold til sykkelveier og trafikksikkerhetstiltak.
  • følge opp kommunens miljøfyrtårnsertifisering, og stimulere næringslivet til å sertifisere seg.
  • arbeide for å få et fullverdig klimaregnskap som dekker Lillehammersamfunnet i sin helhet.
  • styrke frivillig sektor og stimulere til økt innsats for fellesskapet, blant annet gjennom tallfesting av frivillig-innsats i kommunens budsjett.
  • bidra til å minske lønnsgapet mellom kommunalt ansatte.
  • samarbeide med fagforeningene for å se om tilbud om 6-timersdag kan gjøre det mulig å bremse sykefraværet og uønsket deltid.
  • søke staten om å bli pilot på prosjekt om borgerlønn.
  • at Lillehammer kommune deler ut en årlig miljøpris.